Skenaariosta tiekartaksi - Tuumasta toimeen

25.11.2017
Kuva: Joonas Salo

TRY OUT! -hanke on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen avulla kartoittanut kiertotalouden keskeisiä ilmiöitä 2030-lukua lähestyttäessä, ja olemmekin päässeet etenemään ilmiöistä erilaisiin skenaarioihin. Skenaariot ovat mahdollisia tulevaisuudenkuvia, polkuja, joita tulevaisuus saattaisi kulkea. Kuten tulevaisuudentutkija Mannermaa (1999, 220) on sanonut, skenaario on ”vaihe vaiheelta etenevä tapahtumainkuvaus, joka liittää tulevaisuuden nykyhetkeen.”

Aivan mitä tahansa polkuja emme ole hankkeessa pohdiskelleet, vaan onneksi oppaina ovat olleet työpajojemme osallistujat, kiertotalouden toimijat erilaisine taustoineen ja tietoineen. Yleensä skenaarioilla pyritään, esimerkiksi liike-elämässä, avustamaan päätöksentekoa ja sopeutumaan toimintaympäristön muutokseen voittoisalla strategialla. Skenaariotyöskentelyn etuna moniin muihin menetelmiin verrattuna on, että se mahdollistaa perususkomusten kyseenalaistamisen, ottamalla huomioon erilaisia yllättäviä vaikutuksia, samalla arvioiden niiden toteutumisen mahdollisuuksia.

Mannermaa onkin pohtinut (2003), että ”länsimainen lineaarinen aikakäsityksemme väittää menneisyyden jollakin tavalla jo toteutuneen, täydellistyneen, saaneen muotonsa, vaikka emme koskaan tule absoluuttisen tarkkaan tietämään, miten. Se on jo toteutunut, mikä myös merkitsee, että siihen ei enää voi vaikuttaa. Toisaalta tulevaisuus on huomattavilta osin vaikutettavissamme – seuraava tunti, seuraavat viikot, vuodet ja vuosikymmenet. ’Me’ tässä yhteydessä voi olla yksi ihminen, yritys, maan hallitus tai YK:n yleiskokous.”

Samalla tavoin TRY OUT! -hankkeen seuraavassa työpajassa (tulossa 27.11.2017) arvioimme muutaman erilaisen skenaarion avulla (skenaariot luotu työpajassa 20.10.), miten näihin tulevaisuudenkuviin voimme vaikuttaa: edistääksemme toivottavia lopputulemia tai estääksemme epätoivottuja.

Tekstin on kirjoittanut Anne Paavolainen Turun yliopistosta.

Lähteet:

Mannermaa, Mika (2003). Megatrendit ja heikot signaalit – Tulevaisuus on jännittävä pakko. Puhujien foorumi / SpeakersForum. Elokuu 2003.

Mannermaa, Mika (1999), Tulevaisuuden hallinta. Skenaariot strategiatyöskentelyssä. WSOY, Ekonomiasarja. Porvoo


Työpaja on osa Euroopan unionin aluekehitysrahaston rahoittamaa TRY OUT! -hanketta. TRY OUT! on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama ja 6aika yhteistyöstrategian alla toteutettava hanke, jonka kumppaneina ovat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Uudenmaan liitto ja Demos Helsinki. Hankkeessa rakennetaan kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen perustuvat innovaatioalustat Helsinkiin ja Turkuun. Alustojen rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota kehitetyn mallin levietettävyyteen ja hyödynnettävyyteen muissa 6Aika-kaupungeissa.