The Experiment Co-Creation Platform

28.06.2018

Kokeiluihin ja yhteiskehittämiseen perustuva innovaatioalusta

Demos Helsinki kokosi Try Out! -projektista kahden vuoden aikana saamansa opit innovaatioalustamalliksi. Kokeiluihin perustuva yhteiskehittämisen alusta, the Experiment Co-Creation Platform (ECP), keskittyy viheliäisten ongelmien ratkaisuun urbaanissa ympäristössä.

Mallin lähtökohtana on maailman viheliäät ongelmat jotka ovat monimutkaisia ja toisiinsa kytkeytyneitä ja ne näyttäytyvät erityisesti kaupungeissa, joissa suurin osa väestöstä asuu. Näiden ongelmien ratkaiseminen tarjoaa valtavia mahdollisuuksia, mutta niitä on vaikea, jollei mahdotonta ratkoa yksin. Tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotka kaikki tuovat oman asiantuntijuudensa mukaan näiden ongelmien ratkaisemiseen.

The ECP -mallissa alustan partnerit kuten korkeakoulut, kaupunki, yritykset ja järjestöt yhdessä määrittelevät alustalle toivotun tulevaisuuden vision ja haasteet, jotka hidastavat tai estävät tämän vision toteutumista. Tutkimuspohjaiset tiimit pyrkivät löytämään ratkaisuja haasteisiin kokeilujen kautta, validoimaan tutkimustaan ja kasvattamaan oman tutkimuksensa vaikuttavuutta. Kaupunki avaa omia tilojaan ja palveluitaan kokeiluille saaden uusia ratkaisuja kaupunkien kestävyysongelmiin.

Maailma tarvitsee tieteeseen pohjautuvia ratkaisua nyt enemmän kuin koskaan. Myös tutkijoita on samaan aikaan elossa enemmän kuin koskaan. Silti tutkimustarpeiden tunnistaminen ja tutkimuksen vieminen käytännön ratkaisuiksi on hankalaa ja siltä puuttuu usein rakenteet.  ECP-malli kiihdyttää tutkimusta kokeilujen kautta ja edesauttaa toimivien, skaalautuvien ratkaisujen kehittämistä.

Lue innovaatioalustasta lisää: A Handbook for the Experiment Co-Creation Platform

Kolme periaatetta innovaatioalustalle

Jotta ECP tai myös jokin muu innovaatioalusta toimii, vaaditaan kaikilta partnereilta ainakin seuraavaa kolmea asiaa: yhteistä visiota, luottamusta ja toimintaa.

1. Yhteinen, jaettu visio

Alustan lähtökohtana on yhdessä määritelty positiivinen tulevaisuuden visio, jota kohti halutaan päästä. Tämä visio määrittelee alustan. Partnerit sitoutuvat omilla toimillaan edistämään vision toteutumista. On tärkeää, että visio on yhteisesti jaettu, kunnianhimoinen ja inspiroiva.

2. Luottamus

Yhteistyön perusta on luottamus. Alusta toimii ainoastaan, jos partnereiden välillä on luottamusta ja vilpitön pyrkimys jakaa tietoa ja osaamistaan. Tämä synnyttää kollektiivista viisautta, joka luo alustalle sen arvon.

3. Toiminta

Alustan tarkoituksena on toiminta, jonka päämääränä on pääsy lähemmäksi toivottua visiota. Ilman toimintaa ei ole alustaa. Jotta alusta tuo partnereille hyötyjä, ja saadaan tuloksia, partnereiden täytyy rohkeasti alkaa tekemään ja sijoittaa aikaa sekä vaivaa alustalla mukana oloon.

 

Teksti: Katja Lairikko, Demos Helsinki