Kokeilun dokumentointi: Overseas Merit Fellowship Finland Challenge 2017

 

1. Tavoite

TRY OUT! aloitti kokeilujen ja oppimisprosessin dokumentoinnin keväällä 2017. Ensimmäinen varsinainen case oli 2.-17.9.2017 järjestetty Overseas Merit Fellowship Finland Challenge 2017 -intensiivikurssi. Intensiivikurssin tavoitteena oli antaa singaporelaisille opiskelijoille kattavat tiedot paitsi kiertotaloudesta ja suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. TRY OUT! -hankkeen tavoitteena oli seurata ja dokumentoida prosessia.

2. Toteutus

Opiskelijoiden ohjelman suunnittelu aloitettiin noin puoli vuotta ennen itse intensiivikurssin alkua. Jokaiselle päivälle varattiin vähintään yksi yritysvierailu. Vierailuja järjestettiin mm. Lounais-Suomen jätehuollolle, kauppakeskus Skanssiin ja Wäinö Aaltosen peruskouluun. Aamupäivinä ohjelma järjestettiin pääosin AMK:n tiloissa ja yritysvierailut oli varattu iltapäiville. Luennot ja vierailut toteutettiin keskusteluhenkisesti, jolla rohkaistiin opiskelijoita aktiivisuuteen. Joinakin päivinä ohjelmaan oli varattu aikaa myös ryhmätyöskentelylle.

3. Yhteistyö

Kokeilu toteutettiin yhteistyössä koulutusvientihankkeen kanssa.

4. Muuttujat

Kokeilussa mitattiin monialaisten opiskelijoiden oppimista kiertotaloudesta ja innovaatiopedagogiikan mukaisista oppimistavoista.

5. Ennuste

Opiskelijoiden intensiivikurssin aikaisen aktiivisuuden ja aidon kiinnostuksen pohjalta voitiin arvioida kokeilun tuottaneen hyötyä niin osallistujille kuin järjestäjille (Turun AMK).

6. Lopputulos

Perustuen opiskelijoiden henkilökohtaisiin esseisiin voidaan sanoa jokaisen sisäistäneen laajasti kiertotalouden käsitteen sekä erilaisia kiertotalouteen liittyviä innovaatioita. TRY OUT! -hanke seurasi prosessia ja tunnisti kokeilun dokumentoinnin kannalta tärkeitä teemoja ja kysymyksiä. Lopputuloksena tästä syntyi pohja kokeilujen dokumentoinnille.

7. Päätelmät 

Suomalaista kiertotalousosaamista ja –tietämystä sekä innovaatiopedagogiikan mukaisia toimintatapoja saatiin onnistuneesti välitettyä opiskelijoille. Kokeilussa opittiin hyödyllisiä vinkkejä vastaavien intensiivikurssien järjestämiseen, jotta Turun ammattikorkeakoulun kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoa saadaan edelleen kehitettyä. Kokeilujen dokumentoinnin osalta loppupäätelmä on, että kokeilu tulee alusta alkaen suunnitella dokumentointipohjan mukaan, jotta olennaiset asiat, kuten muutos ja oppiminen, saadaan dokumentoitua.

Kuva: OMF Media Team